ಗೋವಾ ನೆನಪು……ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿದಾತ.. ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಾತ… …….ನನ್ನ ಅಪ್ಪ….

ಗೋವಾ ನೆನಪು……ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿದಾತ.. ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಾತ… …….ನನ್ನ ಅಪ್ಪ….

603
0
SHARE
:- ಮೇಘನಾ ಬಸವಣ್ಣ
"ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ಗೋವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ಕ್ಷಣ"
:- ಮೇಘನಾ ಬಸವಣ್ಣ
“ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ಗೋವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ಕ್ಷಣ”

:-ಮೇಘನಾ ಬಸವಣ್ಣ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY