ಗೋವಾ ನೆನಪು……ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ

ಗೋವಾ ನೆನಪು……ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ

516
0
SHARE
"ಮರಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮಗು".
“ಮರಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮಗು”.

:- ಮೇಘನಾ ಬಸವಣ್ಣ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY